OZ Collegium Myssle je dobrovoľné združenie občanov existujúce ako klub podporovateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli. Pôsobí od roku 1995. Ide o podpornú organizácia pri výskume, konzervovaní, dokumentovaní, financovaní a propagovaní archeologických výskumov v Nižnej Myšli. Collegium myssle  združuje právnické a fyzické osoby zo Slovenskej republiky a spolupracuje aj so zahraničnými subjektmi. Je právnickou osobou s vlastným finančným hospodárením s financiami získavanými hlavne sponzorskými darmi. Na ochranu a prezentáciu získaných nálezov založil v obci v roku 1998 v spolupráci s miestnou samosprávou a Archeologickým ústavom SAV prvé neštátne archeologické múzeum na Slovensku, ktoré je umiestnené v časti budovy premonštrátskeho kaštieľa. Od roku 2002 správcom tejto ustanovizne je obec a nesie názov Myšľanské obecné múzeum. Vo výstavných priestoroch múzeum prezentuje najhodnotnejšie nálezy z  obce a regiónu a to tak archeologické, paleontologické, geologické ako aj predmety historickej, národopisnej a literárnej hodnoty. 

Lokalite zo staršej a z počiatkov strednej doby bronzovej nachádzajúcej sa na polohe Várhegy pri Nižnej Myšli sa venuje zaslúžená pozornosť. Od 7. 7. 1977 realizuje na nej systematický výskum Archeologický ústav SAV Nitra spolu s odborníkmi z Východoslovenského múzea Košice.